Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018 - CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH BẠC LIÊU

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018